На 16 април 2018 г. БКК – 95 ООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Специфични обучения за осигуряване на развитие и устойчива заетост в БКК-95 ООД“.

В изпълнение на договора ще преминат сецифични обучения 56 заети лица от „БКК 95“ ООД и 2 неактивни/безработни лица до 29 г. за работните места за настройчик-оператор на: инсталация за електростатично прахово покритие, линия за опаковане, преса, листоогъвна машина, тръбоогъвна машина, шприц машина, и за оператор на вътрешнофирмена система за управление на дейността. Успешно преминалите обучението и положили съответните изпити ще получат удостоверение за придобитата квалификация. В резултат от изпълнението на проекта ще се:

  • включат в заетост в БКК-95 ООД 2 неактивни / безработни лица до 29г.;
  • повишат условията за подобряване на устойчивостта на заетост в предприятието;
  • подобрят условията за повишаване на производителността на труда и успешно развитие на предприятието

Общата стойност на проекта е 148635.20 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 118908.16 лева, в т.ч. 101071.94 лева от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 17836.22 лева национално съфинансиране, а размерът на собственото финансиране е 29727.04 лева.

en_US