На 15 февруари 2018 г. БКК – 95 ООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Обучение на заети лица в БКК-95 ООД”.

В изпълнение на договора ще преминат обучение за трета квалификационна степен по професионална специалност ” Машини и системи с ЦПУ” 32 заети лица от БКК-95 ООД. Успешно преминалите обучението и положили съответните държавни изпити ще получат удостоверение за придобитата квалификация. Вследствие на изпълнението на проекта ще се осигури достъп на минимум 28 заети лица до качествени работни места.

Общата стойност на проекта е 63360.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 63360.00 лева, в т.ч. 53856.00 лева от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 9504.00 лева национално съфинансиране.

en_US