На 22.12.2020 г. БКК – 95 ООД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

БКК – 95 ООД сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.040-0697-C01 за изпълнение на проект “Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на “БКК-95” ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Целта на проекта е подобряване на конкурентоспособността и експортния потенциал на БКК-95 ООД чрез повишаване на производствения му капацитет. Целта ще се постигне чрез доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на високотехнологични машини и оборудване – Автоматизирана линия за производство на метални детайли; Шприц машина 530 тона; Шприц машина 90 тона и Автоматизирана система за прахово боядисване.

Вследствие на изпълнението на проекта ще се постигнат следните резултати:

  • нарастване на производствения капацитет на предприятието;
  • увеличаване обема на произвежданата продукция;
  • увеличаване на обема на износа;
  • постигане на по-висока производителност;
  • оптимизиране на производствения процес;
  • намаляване на производствените разходи;
  • подобряване на качеството на произвежданите продукти;

Общата стойност на проекта е 1 648 000.00 лв, като размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 988 800.00 лв., в т.ч. 840 480.00 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 148 320.00 лв национално съфинансиране.

en_US