Новини за фирма БКК-95 ООД

EU

IC

21.09.2022 г. БКК-95 ООД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

БКК-95 ООД сключи с Министерството на иновациите и растежа договор BG16RFOP002-6.002-0172-C01 за изпълнение на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Целта на проекта е Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Целта ще се постигне чрез:

Вследствие на изпълнението на проекта ще се постигне подобряване на енергийната ефективност на предприятието, което ще допринесе за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 299 060.00 лв, като размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 149 530.00 лв., предоставена от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.25.03.2022 г Покана за участие в пресконференция- информационен ден

Подобряване на конкурентоспособността и експортния потенциал на БКК-95 ООД вследствие на изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-1224 „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на БКК-95 ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

На 25.03.2022 г. от 14.30 ч. в зала 1 на БКК-95 ООД – ул. Иван Давидков 2, гр. Монтана, ще се проведе пресконференция-информационен ден по проект BG16RFOP002-2.040-1224 „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на БКК-95 ООД“. По време на информационния ден ще бъде представена подробна информация за целите, дейностите и постигнатите резултати от изпълнението на проекта. На информационния ден ще присъстват учениците от паралелката за дуална форма на обучение на ПГТЕ „Христо Ботев“, гр. Монтана.

Целта на проекта е подобряване на конкурентоспособността и експортния потенциал на БКК-95 ООД чрез повишаване на производствения му капацитет. За постигане на целта са доставени, монтирани и въведени в експлоатация високотехнологични машини и оборудване: Шприц машина 530 тона; Шприц машина 90 тона и Автоматизирана система за прахово боядисване.

По време на информационния ден ще бъдат демонстрирани в работен режим цитираните по-горе активи, както и други закупени от БКК-95 ООД машини, осигуряващи изпълненито на целите на проекта и постигане на планираните резултати.

За контакти и допълнителна информация:

БКК-95 ООД
гр. Монтана 3400, ул. Иван Давидков № 2
e-mail: project@bcc95.com
телефон: 096 39 13 1311.03.2022 г Покана за участие в информационен ден

Подобряване на на конкурентоспособността и експортния потенциал на БКК-95 ООД вследствие на изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-1224 „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на БКК-95 ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

На 11.03.2022 г. от 10.00 ч. в зала 1 на БКК-95 ООД – ул. Иван Давидков 2, гр. Монтана, ще се проведе информационен ден по проект BG16RFOP002-2.040-1224 „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на БКК-95 ООД“. По време на информационния ден ще бъде представена подробна информация за целите, дейностите и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

Целта на проекта е подобряване на конкурентоспособността и експортния потенциал на БКК-95 ООД чрез повишаване на производствения му капацитет. За постигане на целта са доставени, монтирани и въведени в експлоатация високотехнологични машини и оборудване: Шприц машина 530 тона; Шприц машина 90 тона и Автоматизирана система за прахово боядисване.

По време на информационния ден ще бъдат демонстрирани в работен режим цитираните по-горе активи, както и други закупени от БКК-95 ООД машини, осигуряващи изпълненито на целите на проекта и постигане на планираните резултати.06.10.2021 г БКК-95 ООД взе решение за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

Р Е Ш Е Н И Е № ОПИК 2.040-1224-05/ 06.10.2021 г. За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

На основание чл. 9, ал. 1, т. 1 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет прекратявам процедура за избор с публична покана за избор на изпълнител с предмет Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Автоматизирана линия за производство на метални детайли – 1брой.

Мотиви по чл. 9, ал. 1: В определения в Публичната покана (качена в ИСУН 2020 на 27.09.2021 г.) срок за подаване на оферти 05.10.2021 г. не е подадена нито една оферта.

На основание чл .9, ал. 3 от Постановление № 160 на Министерския съвет от 01.07.2016 г. за настоящото решение да се уведомят в 3-дневен срок всички кандидати и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.На 27.09.2021г. БКК-95 ООД обяви процедура за избор на изпълнител с Публична покана за Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на:


Срок за кандидатстване - 05 октомври 2021 г.


Документи

Архив с всички документи


24.09.2021 г БКК-95 ООД взе решение за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

Р Е Ш Е Н И Е № ОПИК 2.040-1224-04/ 24.09.2021 г. За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

На основание чл. 9, ал. 1, т. 1 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет прекратявам процедура за избор с публична покана за избор на изпълнител с предмет Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Автоматизирана линия за производство на метални детайли – 1брой

Мотиви по чл. 9, ал. 1: В определения в Публичната покана (качена в ИСУН 2020 на 15.09.2021 г.) срок за подаване на оферти 23.09.2021 г. не е подадена нито една оферта.

На основание чл .9, ал. 3 от Постановление № 160 на Министерския съвет от 01.07.2016 г. за настоящото решение да се уведомят в 3-дневен срок всички кандидати и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.на 15.09.2021г БКК-95 ООД обяви процедура за избор на изпълнител с Публична покана за Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на:


Срок за кандидатстване - 23 септември 2021 г


Документи

Архив с всички документи


на 27.05.2021г БКК-95 ООД обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана за Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на:


Срок за кандидатстване - 03 юни 2021 г.


Документи за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Публична покана

ОФЕРТА обособена позиция 1

ОФЕРТА обособена позиция 2

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Декларация на кандидата

Проект на ДОГОВОР обособена позиция 1

Проект на ДОГОВОР обособена позиция 2


26.05.2021 г БКК-95 ООД взе решение за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

Р Е Ш Е Н И Е № ОПИК 2.040-1224-02 / 26.05.2021 г. За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

На основание чл. 9, ал. 1, т. 7 и т. 5 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет прекратявам процедура за избор с публична покана за избор на изпълнител с предмет Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Шприц машина 530 тона - 1 брой; Шприц машина 90 тона - 1 брой; Автоматизирана система за прахово боядисване - 1 брой.

Мотиви по чл. 9, ал. 1: В публикуваната Публична покана за процедурата е допусната явна техническа грешка като за срок за подаване на офертите е посочена датата 28.04.2021 г. (позиция IV.2.2.) вместо правилната 28.05.2021 г. (поканата е публикувана на 21.05.2021 г.).

На основание чл .9, ал. 3 от Постановление № 160 на Министерския съвет от 01.07.2016 г. за настоящото решение да се уведомят в 3-дневен срок всички кандидати и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.на 21.05.2021г БКК-95 ООД обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана за Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на:


Срок за кандидатстване - 28 май 2021 г.


Документи за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Публична покана

ОФЕРТА обособена позиция 1

ОФЕРТА обособена позиция 2

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Декларация на кандидата

Проект на ДОГОВОР обособена позиция 1

Проект на ДОГОВОР обособена позиция 2


На 27.01.2021 г. БКК - 95 ООД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

БКК - 95 ООД сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.077-0288-C01 за изпълнение на проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Вследствие на изпълнението на проекта ще се осигурят оперативни финансови средства, което ще подпомогне БКК - 95 ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 150 000.00 лв, в т.ч. 127 500.00 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 22 500.00 лв национално съфинансиране.На 22.12.2020 г. БКК - 95 ООД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

БКК - 95 ООД сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.040-0697-C01 за изпълнение на проект “Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на “БКК-95” ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Целта на проекта е подобряване на конкурентоспособността и експортния потенциал на БКК-95 ООД чрез повишаване на производствения му капацитет. Целта ще се постигне чрез доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на високотехнологични машини и оборудване - Автоматизирана линия за производство на метални детайли; Шприц машина 530 тона; Шприц машина 90 тона и Автоматизирана система за прахово боядисване.

Вследствие на изпълнението на проекта ще се постигнат следните резултати:

Общата стойност на проекта е 1 648 000.00 лв, като размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 988 800.00 лв., в т.ч. 840 480.00 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 148 320.00 лв национално съфинансиране.На 20.03.2020г фирма БКК 95 започва внедряване на система за управление на сигурността, базирана на стандарт ISO 28000:2007 /БДС ISO 28000:2012

В приложения файл се намира нашата Политика по управление на сигурността на веригата от доставки


Считано от 18.08.2017 г. „БКК-95” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0627-C01. Проектът „Подобряване на енергийната ефективност на „БКК-95“ ООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца.

Общата стойност на проекта е в размер на 1 211 483.49 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 738 974.09 лeвa. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 628 127.98 лeвa, а на националното съфинансиране – 110 846.11 лeвa. Проектът на „БКК-95” ООД е насочен към подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на машините и оборудването на предприятието. Очакваните основни резултати вследствие изпълнението на проекта включват:


На 21.12.2017 г. е открита процедура “Избор с публична покана” по реда на чл. 50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г., по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0627-C01, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Документи за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Решение за откриване на процедура

Публична покана

Изисквания за оферти

Оферта

Техническа спецификация

Методика за оценка

Декларация на кандидата

Проект на договор

Гаранция за добро изпълнение


в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP002-3.001-0627-C01 съм провел процедура за определяне на изпълнител – Избор с публична покана с обект „Доставка и въвеждане в експлоатация на машини представляващи дълготрайни материални активи"

С Протокол от дейността на оценители, назначени със Заповед/Решение № 1/ 21.12.2017 г., за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти са определени за изпълнител следните кандидати:

Обособена позиция 1: „Пласто“ ЕООД - гр. София, район Лозенец, ул. Йоан Екзарх 14а

Обособена позиция 2: “Каммартон България“ ЕООД - гр. София, район Надежда, бул. Илиенско шосе, № 8

Обособена позиция 3: “Полимета С“ ООД - гр. София, район Искър, ж.к. Дружба 1, ул. Илия Бешков № 3

Информация за сключен договор


На 15 февруари 2018 г. БКК – 95 ООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Обучение на заети лица в БКК-95 ООД”.

В изпълнение на договора ще преминат обучение за трета квалификационна степен по професионална специалност " Машини и системи с ЦПУ" 32 заети лица от БКК-95 ООД. Успешно преминалите обучението и положили съответните държавни изпити ще получат удостоверение за придобитата квалификация. Вследствие на изпълнението на проекта ще се осигури достъп на минимум 28 заети лица до качествени работни места.

Общата стойност на проекта е 63360.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 63360.00 лева, в т.ч. 53856.00 лева от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 9504.00 лева национално съфинансиране.


На 16 април 2018 г. БКК – 95 ООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Специфични обучения за осигуряване на развитие и устойчива заетост в БКК-95 ООД“.

В изпълнение на договора ще преминат сецифични обучения 56 заети лица от „БКК 95“ ООД и 2 неактивни/безработни лица до 29 г. за работните места за настройчик-оператор на: инсталация за електростатично прахово покритие, линия за опаковане, преса, листоогъвна машина, тръбоогъвна машина, шприц машина, и за оператор на вътрешнофирмена система за управление на дейността. Успешно преминалите обучението и положили съответните изпити ще получат удостоверение за придобитата квалификация. В резултат от изпълнението на проекта ще се:

Общата стойност на проекта е 148635.20 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 118908.16 лева, в т.ч. 101071.94 лева от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 17836.22 лева национално съфинансиране, а размерът на собственото финансиране е 29727.04 лева.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер 1.021-0312-01 / дата 02.05.2018 г.

наименование: Обучение за трета квалификационна степен по професионална специалност "Машини и системи с ЦПУ" на 32 заети лица

Документи

Публична покана

Образец на декларация на кандидата

Образец на оферта

Методика за оценка

Проекто договор


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер 1.022-0067-01 / дата 13.09.2018 г.

наименование: Провеждане на специфични за конкретни работни места обучения

Документи

Публична покана

Образец на декларация на кандидата

Образец на оферта

Методика за оценка

Проекто договор

Техническа спецификация на Вътрешно фирмена система за управление

Техническа спецификация на Линия за автоматично опаковане

Техническа спецификация на Шприц машина


На 5 юни 2019 г. БКК – 95 ООД приключи успешно изпълнението на проект „Обучение на заети лица в БКК-95 ООД” в изпълнение на договор, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

В изпълнение на проекта преминаха обучение за трета квалификационна степен по професионална специалност "Машини и системи с ЦПУ" 32 заети лица от БКК-95 ООД. Успешно преминалите обучението и положили съответните държавни изпити 31 заети лица получиха удостоверение за придобитата квалификация по професия „Мапинен техник“ и специалност "Машини и системи с ЦПУ“, които им бяха връчени на 16.05.2019г. Вследствие на изпълнението на проекта е осигурен достъп на 30 заети лица до качествени работни места.

Общата стойност на разходите по проекта е 61380.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 61380.00 лева, в т.ч. 52173.00 лева от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 9207.00 лева национално съфинансиране.


На 01 юли 2019 г. БКК – 95 ООД приключи изпълнението на проект „Специфични обучения за осигуряване на развитие и устойчива заетост в БКК-95 ООД“ по договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

В резултат на изпълнение на проекта преминаха сецифични обучения 56 заети лица от „БКК 95“ ООД и 2 неактивни/безработни лица до 29 г. за работните места за настройчик-оператор на: инсталация за електростатично прахово покритие, линия за опаковане, преса, листоогъвна машина, тръбоогъвна машина, шприц машина, и за оператор на вътрешнофирмена система за управление на дейността. Успешно преминалите обучението и положили съответните изпити получиха удостоверение за придобитата квалификация. В резултат от изпълнението на проекта:

Общата стойност на проекта е 148635.20 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 118908.16 лева, в т.ч. 101071.94 лева от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 17836.22 лева национално съфинансиране, а размерът на собственото финансиране е 29727.04 лева.