11.03.2022 г Покана за участие в информационен ден

Подобряване на на конкурентоспособността и експортния потенциал на БКК-95 ООД вследствие на изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-1224 „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на БКК-95 ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

На 11.03.2022 г. от 10.00 ч. в зала 1 на БКК-95 ООД – ул. Иван Давидков 2, гр. Монтана, ще се проведе информационен ден по проект BG16RFOP002-2.040-1224 „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на БКК-95 ООД“. По време на информационния ден ще бъде представена подробна информация за целите, дейностите и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

Целта на проекта е подобряване на конкурентоспособността и експортния потенциал на БКК-95 ООД чрез повишаване на производствения му капацитет. За постигане на целта са доставени, монтирани и въведени в експлоатация високотехнологични машини и оборудване: Шприц машина 530 тона; Шприц машина 90 тона и Автоматизирана система за прахово боядисване.

По време на информационния ден ще бъдат демонстрирани в работен режим цитираните по-горе активи, както и други закупени от БКК-95 ООД машини, осигуряващи изпълненито на целите на проекта и постигане на планираните резултати.

en_US