На 06.10.2021 г БКК-95 ООД взе решение за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

Р Е Ш Е Н И Е № ОПИК 2.040-1224-05/ 06.10.2021 г. За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

На основание чл. 9, ал. 1, т. 1 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет прекратявам процедура за избор с публична покана за избор на изпълнител с предмет Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Автоматизирана линия за производство на метални детайли – 1брой.

Мотиви по чл. 9, ал. 1: В определения в Публичната покана (качена в ИСУН 2020 на 27.09.2021 г.) срок за подаване на оферти 05.10.2021 г. не е подадена нито една оферта.

На основание чл .9, ал. 3 от Постановление № 160 на Министерския съвет от 01.07.2016 г. за настоящото решение да се уведомят в 3-дневен срок всички кандидати и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

en_US