26.05.2021 г БКК-95 ООД взе решение за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

Р Е Ш Е Н И Е № ОПИК 2.040-1224-02 / 26.05.2021 г. За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

На основание чл. 9, ал. 1, т. 7 и т. 5 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет прекратявам процедура за избор с публична покана за избор на изпълнител с предмет Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Шприц машина 530 тона – 1 брой; Шприц машина 90 тона – 1 брой; Автоматизирана система за прахово боядисване – 1 брой.

Мотиви по чл. 9, ал. 1: В публикуваната Публична покана за процедурата е допусната явна техническа грешка като за срок за подаване на офертите е посочена датата 28.04.2021 г. (позиция IV.2.2.) вместо правилната 28.05.2021 г. (поканата е публикувана на 21.05.2021 г.).

На основание чл .9, ал. 3 от Постановление № 160 на Министерския съвет от 01.07.2016 г. за настоящото решение да се уведомят в 3-дневен срок всички кандидати и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

en_US