Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

НА „БКК 95“ ООД

(Privacy policy GDPR)

 „БКК 95“ ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 821177595, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. Иван Давидков 2, тел. 096/391313, e-mail: office.manager@bcc95.com, интернет страница: www.bcc95.com. “БКК 95” ООД е доставчик и износител на едро на метални части за мебели и метални изделията за бита към водещи мебелни компании в Европейския съюз и Северна Америка.

“БКК 95” ООД е администратор на лични  данни по смисъла на Закона  за  защита  на  личните  данни и съгласно приложимото законодателство.

Какви данни обработваме

·         данни за идентификация - три имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес,номер и дата на издаване на лична карта;

·         други данни: информация за вида и съдържанието на трудовото отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

o    лични данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер), пол, възрастова група;

o    видео записи, които се правят с цел опазване на фирменото имущество и гарантиране сиггурността на работещите и поссетителите;

o    друга информация като: номер на работника, създаден от „БКК 95“ ООД за идентификация на служителите, пропусквателен режим на територията на фирмата и уленсяване въвеждането на работни карти в производството;

o    данни за здравословното сътояние

o    данни за семейно положение и деца

o    писма, жалби, молби, оплаквания;

o    друга обратна връзка, която получаваме от вас;

Как и защо използваме Вашите лични данни

Съгласно еропейските закони за защита на личните данни „БКК 95“ ООД трябва да има правно основание за обработката на Вашите лични данни. Правното основание зависи от това за какви от по-долу изброените цели се обработват данните.

За изпълнение на задължения по силата на сключен трудов договор, договор за обучение или договор за квалификация или за изпълнение на нормативни задължения

Обработката се извършва с цел:

o   установяване на самоличността на служителя;

o   изготвяне и сключване на трудов договор , възлагане, отчитане, изплащане;

o   за да изпълним задължения за предоставяне на информация на Националната здравноосигурителна каса, Националната агенция по приходите и Националния осигурителен институт;

o   изготвяне на статистическа информация за производствения капацитет на фирмата, както и за цената на труда, като същата се използва само за фирмени цели и не се предава на трети лица;

o   да защитим и осигурим сигурността на нашите служители, както и за да установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия;

o   за да изпълним задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс , закона за здравословни и безопасни уславия на труда и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

o   за да сключим задължителни допълнителни застраховки на работещите във фирмата

o   за да предоставим социални придобивки

Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме Вашите данни за статически вътрешно-фирмени цели - това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на изпълнение на задълженията по трудовите правоотношения, за изплащане на всички суми по възникналите правоотношения, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим трудов договор с Вас.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

„БКК 95“ ООД не продава и не разкрива Вашите лични данни на трети лица без Вашето съгласие, освен на следните категории получатели (администратори на лични данни):

·         органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

·         банки за обслужване на плащанията, извършени към Вас;

·         лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери;

·         компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни;

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

След Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика.

Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви трудово-правни отношения с Вас:

-ще предоставим лични  данни на банкови инсституции във връзка с поисканни от Вас услуги

-ще предоставим лични данни на застрахователни институции във връзка с оферти за рисково, пенсионно, задравно или друг вид застраховане

-ще предоставим лични данни на доставчици на социални придобивки във фирматта

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на правата и задълженията по трудовия договор. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички, описани по-горе, „БКК 95“ ООД няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да подадете писмена декларация за оттегляне на съгласие в личен състав или изпратите такава на адрес: trz@bcc95.com.

Право на информация - Вие имате право да поискате:

·         информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

·         съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

Право на корекция - В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право по всяко време да поискате:

·         да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

·         да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране;

Право на възражение - По всяко време имате право да:

·         възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

Право на преносимост на данни - Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат в срок и при условия разписани във вътрешните правила.

Право на жалба - В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса, като ни изпратите имейл на trz@bcc95.com или писмо на адрес: гр. Монтана, ул.“Иван Давидков“ №2.

Разбира се, ако не можете да разрешите даден проблем директно с нас и желаете да направите оплакване, свържете се с Комисията за защита на личните данни, която е отговорният орган за защита на личните данни в България.

Как да упражните правата си

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път на следния имейл: trz@bcc95.com, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп до исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

Кой отговаря за обработката на вашите данни?

За осигуряване на адекватна защита на данните на фирмата и своите служители, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни. Фирмата е определила Комитет за защита на данните който подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Какво правим, за да защитим Вашите данни?

Фирмата е въвела и редовно преразглежда и актуализира подходящи физически, електронни и управленчески процедури за защита и предотвратяване на неразрешен достъп, поддържане на сигурността на данните и правилно използване на събраната информация за обработка на заявките за публикации.

От персонала на фирмата, имащ достъп до информация, разкриваща нечия самоличност, се изисква да я защитава по начин, съответстващ на настоящата политика за поверителност, като например не използва информацията за други цели освен за целите на извършване на съответните си задължения. Единствено упълномощени служители на фирмата имат достъп до данните.

Вие разбирате и се съгласявате, че когато подавате Вашата лична информация, която може да Ви идентифицира, „БКК 95“ ООД е предприела предпазни марки за предотвратяване на неупълномощен достъп или прихващане, и че няма абсолютна гаранция за защита. В малко вероятния случай на прихващане или неупълномощен достъп въпреки нашите усилия „БКК 95“ ООД не носи отговорност за такива прихващания или неупълномощен достъп или за каквито и да било преки, косвени, специални, случайни или произтичащи щети (включително пропуснати възможности), понесени от работника или служителя, дори ако „БКК 95“ ООД е била предварително информирана за възможността от настъпването на такива щети, „БКК 95“ ООД не гарантира, било то изрично или по подразбиране, че информацията, предоставена от който и да било работник или служител, няма да бъде обект на прихващане или неупълномощен достъп и не предоставя каквито и да било гаранции. Всеки работник или служител носи отговорност за поддържането на конфиденциалността на собствената си лични данни.

Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с трудовото правоотношение, след прекратяване на трудовия договор, но не ги изтриваме до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по кодекса на труда, Кодекса за социално оссигуряване, Кодекса за здраво осигуряване, Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни, изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции, задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство.

Координати за връзка при въпроси или жалби

Ако желаете да разгледате, изтриете (в някои случаи) или коригирате вашите лични данни, моля, свържете се със служителите в „Личен състав“: Кателина Иванова – тел. и Валентина Ангелова – тел. , или на адрес: trz@bcc95.com

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, ще публикуваме съобщение за направените промени на нашата интернет страница: www.bcc95.com . Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме, като същата ще бъде поставена на видни места във всеки отдел/цех на територията на фирмата.