На 27.05.2021г БКК-95 ООД обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана за Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на:

  • Шприц машина 530 тона – 1 брой и Шприц машина 90 тона – 1 брой;
  • Автоматизирана система за прахово боядисване – 1 брой ;

Срок за кандидатстване – 03 юни 2021 г.

Документи за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Публична покана

ОФЕРТА обособена позиция 1

ОФЕРТА обособена позиция 2

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Декларация на кандидата

Проект на ДОГОВОР обособена позиция 1

Проект на ДОГОВОР обособена позиция 2

en_US