Считано от 18.08.2017 г. „БКК-95” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0627-C01. Проектът „Подобряване на енергийната ефективност на „БКК-95“ ООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца.

Общата стойност на проекта е в размер на 1 211 483.49 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 738 974.09 лeвa. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 628 127.98 лeвa, а на националното съфинансиране – 110 846.11 лeвa. Проектът на „БКК-95” ООД е насочен към подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на машините и оборудването на предприятието. Очакваните основни резултати вследствие изпълнението на проекта включват:

  • Извършено енергийно обследване и изготвени препоръки за ЕЕ
  • Придобити и въведени в експлоатация ДМА- 5 бр.
  • Осъществени консултантски услуги по въвеждане на система за енергиен мениджмънт по стандарт EN ISO 50001
  • Придобит сертификат по стандарт EN ISO 50001
en_US