На 21.12.2017 г. е открита процедура “Избор с публична покана” по реда на чл. 50,...
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ№ BG16RFOP002-3.001-0627-C01 съм провел процедура за...
Считано от 18.08.2017 г. „БКК-95” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0627-C01....
На 24.09.2021 г БКК-95 ООД взе решение за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител...