в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ№ BG16RFOP002-3.001-0627-C01 съм провел процедура за...