На 5 юни 2019 г. БКК – 95 ООД приключи успешно изпълнението на проект „Обучение на заети лица в БКК-95 ООД” в изпълнение на договор, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

В изпълнение на проекта преминаха обучение за трета квалификационна степен по професионална специалност “Машини и системи с ЦПУ” 32 заети лица от БКК-95 ООД. Успешно преминалите обучението и положили съответните държавни изпити 31 заети лица получиха удостоверение за придобитата квалификация по професия „Мапинен техник” и специалност “Машини и системи с ЦПУ”, които им бяха връчени на 16.05.2019г. Вследствие на изпълнението на проекта е осигурен достъп на 30 заети лица до качествени работни места.

Общата стойност на разходите по проекта е 61380.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 61380.00 лева, в т.ч. 52173.00 лева от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 9207.00 лева национално съфинансиране.

en_US