На 01 юли 2019 г. БКК – 95 ООД приключи изпълнението на проект „Специфични обучения за осигуряване на развитие и устойчива заетост в БКК-95 ООД“ по договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

В резултат на изпълнение на проекта преминаха сецифични обучения 56 заети лица от „БКК 95“ ООД и 2 неактивни/безработни лица до 29 г. за работните места за настройчик-оператор на: инсталация за електростатично прахово покритие, линия за опаковане, преса, листоогъвна машина, тръбоогъвна машина, шприц машина, и за оператор на вътрешнофирмена система за управление на дейността. Успешно преминалите обучението и положили съответните изпити получиха удостоверение за придобитата квалификация. В резултат от изпълнението на проекта:

  • включени са в заетост в БКК-95 ООД обучените 2 неактивни/безработни лица до 29г.;
  • повишени са условията за подобряване на устойчивостта на заетост в предприятието;
  • подобрени са условията за повишаване на производителността на труда и успешно развитие на предприятието;

Общата стойност на проекта е 148635.20 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 118908.16 лева, в т.ч. 101071.94 лева от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 17836.22 лева национално съфинансиране, а размерът на собственото финансиране е 29727.04 лева.

en_US