в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP002-3.001-0627-C01 съм провел процедура за определяне на изпълнител – Избор с публична покана с обект „Доставка и въвеждане в експлоатация на машини представляващи дълготрайни материални активи”

С Протокол от дейността на оценители, назначени със Заповед/Решение № 1/ 21.12.2017 г., за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти са определени за изпълнител следните кандидати:

Обособена позиция 1: „Пласто“ ЕООД – гр. София, район Лозенец, ул. Йоан Екзарх 14а

Обособена позиция 2: “Каммартон България“ ЕООД – гр. София, район Надежда, бул. Илиенско шосе, № 8

Обособена позиция 3: “Полимета С“ ООД – гр. София, район Искър, ж.к. Дружба 1, ул. Илия Бешков № 3

Информация за сключен договор

en_US