На 21.12.2017 г. е открита процедура “Избор с публична покана” по реда на чл. 50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г., по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0627-C01, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Документи за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Решение за откриване на процедура

Публична покана

Изисквания за оферти

Оферта

Техническа спецификация

Методика за оценка

Декларация на кандидата

Проект на договор

Гаранция за добро изпълнение

en_US